Woordenlijst

ABC

Aanvullend BeschermingsCertificaat. Met een aanvullend beschermingscertificaat wordt de beschermingsduur van een octrooi dat betrekking heeft op geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen tijdelijk verlengd ter compensatie van de vaak lange vergunningsprocedure.

Agentschap Innoveren & Ondernemen

Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Het agentschap stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat. Dit doet het in samenwerking met tal van partners. Het agentschap legt de focus op het stimuleren van groei en innovatie, het bevorderen van ondernemerschap, het ondersteunen van clusters en het bevorderen van omgevingsfactoren. Via één geïntegreerd loket legt het Agentschap Innoveren & Ondernemen de brug naar sterker ondernemerschap.

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt “werken van letterkunde en kunst”. Het gaat daarbij niet enkel om artistieke werken zoals literatuur, film, muziek of beeldende kunst. Ook meer alledaagse zaken zoals teksten en foto’s op een website of het design van voorwerpen, alsook software en databanken kunnen via het auteursrecht bescherming genieten.

Bedrijfsgeheim

Geheimhouding maakt het mogelijk om bepaalde informatie die je niet wil of kan beschermen via IE, toch af te schermen van potentiële concurrenten.

BOIP

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) is het officiële bureau voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux. Daarnaast biedt het BOIP de mogelijkheid om het bestaan van ideeën, concepten, ontwerpen, prototypes enz. vast te leggen in het i-DEPOT. BOIP is de afkorting voor Benelux Office for Intellectual Property, de Engelse benaming van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

CII

Computer Implemented Invention. Een uitvinding waarvan de uitvoering het gebruik impliceert van een computer, een computernetwerk of een ander programmeerbaar toestel en één of meer eigenschappen vertoont die volledig of gedeeltelijk met behulp van een computer werden verwezenlijkt.

CPC

Cooperative Patent Classification. Internationaal classificatiesysteem van EPO en het USPTO om technische documenten, specifiek octrooidocumenten te classificeren.

Chipsrecht

Het chipsrecht beschermt het ontwerp van een computerchip. Deze wordt bepaald door het driedimensionale patroon dat wordt verkregen door de onderlinge verbinding van verschillende lagen die boven elkaar liggen. Dit wordt ook wel een topografie van een halfgeleiderproduct genoemd.

Copyright

Engelse term voor auteursrecht (zie: auteursrecht).

Databank

Een databank is een systematisch of methodisch geordende verzameling van gegevens waarin de bestanddelen zelfstandige elementen vormen en onafhankelijk van elkaar geraadpleegd kunnen worden.

DIE

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) is een openbare dienst van de federale overheid en maakt deel van de FOD Economie. De DIE heeft als algemene missie de intellectuele eigendom te beschermen in België. Om dit doel te bereiken behandelt en levert de DIE intellectuele eigendomstitels af, informeert de gebruikers over de intellectuele eigendom, bereidt wetteksten voor, geeft advies aan overheden en vertegenwoordigt België bij internationale aangelegenheden.

Domeinnaam

Een domeinnaam is de unieke aanduiding van een website. Een domeinnaam is op zich geen IE-recht, maar houdt er wel mee verband omdat je door het registreren van een domeinnaam inbreuk kan maken op IE-rechten, zoals merken of handelsnamen, van anderen.

EOB

Het Europees Octrooibureau (EOB) is de Nederlandse benaming van het European Patent Office (zie: EPO). Omdat EOB geen officiële benaming is, gebruiken we in de module EPO.

EPO

Het Europees Octrooibureau (European Patent Office, EPO) maakt deel uit van de Europese Octrooi Organisatie die in 1977 werd opgericht als intergouvernementele Europese organisatie. De hoofdactiviteit van het EPO is het verlenen van Europese octrooien, na deze grondig te hebben onderzocht. Het EPO is ook verantwoordelijk voor het onderzoeken van opposities die worden ingediend tegen verleende Europese octrooien.

EUIPO

European Union Intellectual Property Office (EUIPO) is een agentschap van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor het registreren van Uniemerken en Gemeenschapsmodellen.

Geheimhouding

Informatie die waardevol of zelfs cruciaal is voor je bedrijfsvoering maar die je (nog) niet kan beschermen via intellectuele eigendomsrechten of waarvan de voordelen van IE-bescherming niet opwegen tegen de kosten, kan je het best beschermen door die zoveel mogelijk geheim te houden.

Handelsnaam

De handelsnaam van een onderneming is de naam waaronder die onderneming handel drijft en waaronder de onderneming bijgevolg gekend is. De handelsnaam kan gelijk zijn, maar evengoed verschillen van de officiële vennootschapsnaam waaronder de onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen.

i-DEPOT

Het i-DEPOT is een wettelijk bewijsmiddel waarmee je kunt bewijzen dat een creatie op een bepaalde datum al bestond. Het i-DEPOT is een product van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

i-DEPOT NDA

Mogelijkheid om een geheimhoudingsovereenkomst (Non-Disclosure Agreement, NDA) op te stellen bij je i-DEPOT.

i-D Space

Je kunt een i-DEPOT (gedeeltelijk) openbaar maken op i-D Space. Er zijn hiervoor meerdere redenen denkbaar. Bijvoorbeeld om partners te vinden voor het uitwerken of op de markt brengen van je concept, format, software of innovatief product of om de buitenwereld te laten weten dat jij de bedenker van een creatie bent. Ook kan je een openbaarmaking op i-D Space gebruiken om te voorkomen dat een ander hierop een octrooi of modelrecht kan aanvragen.

IE

IE is de afkorting van intellectuele eigendom en omvat alle “intellectuele creaties” gemaakt door mensen. Het moet daarbij gaan om iets waarover iemand heeft nagedacht, waarvoor een intellectuele prestatie nodig is geweest.

IER

IER staat voor IE-rechten, oftewel intellectuele eigendomsrechten. Dit zijn de rechten die je kan verkrijgen op intellectuele eigendom, al dan niet door middel van een registratie. Het gaat daarbij om auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- of modellenrecht, octrooirecht, databankenrecht, kwekersrecht en chipsrecht.

INNOVIRIS

Als gewestelijke organisatie voor onderzoek en innovatie wil Innoviris burgers, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en non-profitorganisaties verbinden, stimuleren en financieel ondersteunen. Innoviris speelt een voortrekkersrol en levert de financiële brandstof om de Brusselse innovatiemotor op gang te trekken. Innoviris is resoluut op de toekomst gericht en wil bijdragen tot de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door innoverende projecten te financieren die de toekomst van Brussel vorm zullen geven.

https://innoviris.brussels/nl

IP

Intellectual Property (IP) is de Engelse term voor intellectuele eigendom (zie: IE).

IPC

International Patent Classification. Het IPC voorziet in een hiërarchisch systeem van taalonafhankelijke symbolen voor de classificatie van octrooien en gebruiksmodellen volgens de verschillende technologiegebieden waarop zij betrekking hebben.

IPR

Intellectual Property Rights (IPR) is de Engelse term voor intellectuele eigendomsrechten (zie: IER).

Kwekersrecht

Het kwekersrecht beschermt nieuwe plantenrassen. Belangrijk hierbij is dat het recht wordt toegekend aan een bepaald plantenras en niet aan een soort.

Locarno-classificatie

Internationale productindeling voor tekeningen en modellen.

Merk

Een merk is een teken dat een onderneming gebruikt om zijn producten of diensten te onderscheiden van die van zijn concurrenten. Het kan daarbij gaan om alle tekens, zoals woorden, namen, tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen of verpakkingen van producten, geluiden, …

Nice-classificatie

Systeem van 45 klassen (34 product- en 11 dienstenklassen) voor de indeling van producten en diensten dat gebruikt wordt bij het aanvragen van een merk.

Model

Een model is het driedimensionale uiterlijk van een product. Dit uiterlijk kan bepaald worden door verschillende eigenschappen, zoals de omtrek, de lijnen, de textuur, de kleuren, enz.

Octrooi

Een octrooi, ook wel patent of brevet genoemd, is een tijdelijk exclusief recht op een uitvinding waarmee je derden kan verbieden die uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied, voor een bepaalde periode. Een uitvinding is een technische oplossing voor een technisch probleem. Dit kan een product zijn, een proces (werkwijze), een toepassing of een combinatie hiervan.

Patent

Engelse term voor een octrooi (zie: octrooi).

PCT

PCT is de afkorting voor Patent Cooperation Treaty. Dit is een internationale octrooiaanvraagprocedure bij WIPO (zie: WIPO) die het mogelijk maakt om na één enkele indiening octrooibescherming aan te vragen in meer dan 150 landen wereldwijd.

Tekening

Met tekening wordt het tweedimensionale uiterlijk van een product bedoeld. In de e-learning module wordt voor het gemak gesproken over “model”, waaronder niet enkel de modellen (3D) maar ook de tekeningen (2D) begrepen worden.

Unitair octrooi

Het unitair octrooi ofwel het Europees octrooi met eenheidswerking zal een eenvormige bescherming bieden op het grondgebied van de deelnemende EU-lidstaten. Na inwerkingtreding zal het mogelijk zijn een unitair octrooi aan te vragen bij het EPO (zie: EPO).

Vaste datum

Een vaste datum kan dienen als bewijsmiddel voor (1) vertrouwelijke informatie waarvoor je geen IE-bescherming hebt, (2) niet-geregistreerde IE-rechten zoals auteursrecht en niet-geregistreerde modellen en (3) voorgebruik van technische informatie.

WIPO

De World Intellectual Property Organization (WIPO) is een agentschap van de Verenigde Naties dat belast is met de ontwikkeling van wereldwijde systemen voor de bescherming van intellectuele eigendom. Via WIPO kunnen internationale aanvragen voor octrooien (PCT-procedure), merken (Madrid-systeem) en modellen (systeem van Den Haag) worden ingediend.