Privacybeleid

De meeste informatie op de website www.thatsip.be is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Enkel bij het aanvragen van een login voor de docentenhandleiding, zal u om persoonlijke informatie worden gevraagd en ook voor het uitvoeren van onderzoeken naar het functioneren van ThatsIP. Deze gegevens worden behandeld door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (hierna: FOD Economie), die optreedt als de verantwoordelijke gegevensbeheerder, conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De FOD Economie hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Met het oog op uw privacy, biedt de FOD Economie de volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken, om u te voorzien van de dienstverlening die u online heeft aangevraagd of voor het uitvoeren van onderzoeken naar het functioneren van ThatsIP.
 • De categorieën van verwerkte persoonsgegevens zijn als volgt: naam, voornaam, e-mailadres, telefoon, opleidingsinstituut en type van de verstrekte opleiding (domein). De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de overige partners in ThatIP België (BOIP, SPW Economie Emploi Recherche, Innoviris, VLAIO en SOWALFIN) uitsluitend om hen in staat te stellen om docenten te benaderen voor hun medewerking aan enquêtes over het functioneren van ThatIP. In dat geval zal FOD Economie er voor zorg dragen dat de verkrijgende partner deze gegevens zal vernietigen na het verzenden van de enquêtes. Uw persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan overige derden.
 • U kunt steeds toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en de juistheid ervan verifiëren.
 • Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken.
 • U de FOD Economie contacteren m.b.t. gegevensbeschermingskwesties binnen de context van ThatsIP op het volgende adres:
  Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Dienst voor de Intellectuele Eigendom
  City Atrium
  Vooruitgangstraat 50
  1210 Brussel
  E-mail: piie.contact@economie.fgov.be
  De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming: dpo@economie.fgov.be
 • Om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
  Fax: +32 (0)2 274 48 35
  E-mail: contact@apd-gba.be

De FOD Economie treft alle vereiste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.